Política de privadesa

Avís Legal

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR i els usuaris del website, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR garanteix mitjançant aquesta Política, la privadesa dels serveis on-line d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR en la seva pàgina web. Els usuaris, per tant,  consenten el tractament d’aquestes dades personals per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, regulada pel Reglament 679/2016 de la UE i en conseqüència les dades recabades d’una manera lleial, lliure i transparentment, són exclusivament per a l’ús i les finalitats especificades, i el consentiment de l’usuari per a tals finalitats és lliure, específic i explícit, sent recavat de manera inequívoca i informada. Així mateix, es reconeix i s’informa a l’usuari  dels seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició i els de Portabilitat, Oblit i Limitació, que podrà exercir en les adreces indicades de l’empresa i en la forma que les disposicions legals determinin.

A continuació t’exposem el marc de la  Política de Privadesa de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.

I – Responsable de tractament de les seves dades

La present política (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) s’aplica a totes les dades de caràcter personal que s’hagin recavat al GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, amb domicili en Hotel d’Entitats. Rial de Mas d’en Figuerola, 2 08360 Canet de Mar (d’ara endavant “GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR”), bé a través de formularis online o bé en una acció de recollida de dades personals per qualsevol altre mitjà on-line del GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.

A l’efecte de la present Política de Privadesa, s’ha d’entendre com a “Usuari” a tota persona física que estigui interessada en els productes i serveis que GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR ofereix a través de la seva pàgina web. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, com a responsable del tractament, sol·licita, en el moment de recaptar  les seves dades de caràcter personal, el consentiment Lleial, Exprés, Informat i Inequívoc de l’Usuari, quan així sigui necessari, així com en qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització d’aquest. L’objectiu de la Política de Privadesa del GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR és donar transparència a la informació de com tractem les teves dades i protegim la informació en Internet, així com  les dades que l’Usuari pugui introduir a la nostra  web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb el Responsable de protecció de dades,  davant qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades dirigint la seva petició a l’adreça postal Hotel d’Entitats. Rial de Mas d’en Figuerola, 2 08360 Canet de Mar  o bé a través de correu electrònic info@somgec.cat

II – Finalitat per al tractament de les teves dades personals

Les dades personals dels usuaris s’incorporaran en fitxers del GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, amb les finalitats de gestió de clients i de prospecció comercial i publicitat, incloent l’enviament (via postal, e-mail, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies del GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.

Informem als Usuaris que GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR podrà tractar les dades de caràcter personal que se’ns faciliti a través dels formularis online o durant el procés de compra / lloguer de material, d’algun dels productes de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura què existeixi una base de legitimació per a cada tractament segons s’explica a continuació segons la casuística:

 • (1) Garantir a l’Usuari l’accés, i ús del seu espai personal a l’àrea privada de les pàgines webs de productes i serveis oferts per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR (inici de sessió “el meu compte”).
 • (2) Gestionar les compres i peticions que l’Usuari realitzi a la pàgina web de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.
 • (3) Informar a l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si escau faciliti, de productes, serveis i/o activitats de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR similars als contractats per l’Usuari.
 • (4) Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari, si escau, faciliti.
 • (5) Cedir les dades personals a col·laboradors autoritzats pel GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, amb la finalitat d’oferir productes , serveis i activitats diverses, sempre que es sol·liciti a l’Usuari el consentiment per a això,  i posteriorment, aquest ens ho atorgui.

III – Base de legitimació pel tractament de les teves dades personals

 • La base de legitimació per al tractament de les dades per a la finalitat (1) i (2) és la execució de l’acord o contracte de prestació de serveis i/o de compra dels productes corresponents.
 • La base de legitimació  per al tractament de les dades per a la finalitat (3) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR a posar en el coneixement d’aquest, productes o serveis similars als quals hagis adquirit prèviament.
 • La base de legitimació per al tractament del us dades per a les finalitats (4) i (5) és el consentiment que s’hagi pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment,  condicioni l’execució de l’acord o del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats, i només en el cas que GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR ho hagi demanat prèviament podran ser tractades amb la finalitat exclusiva, amb la limitació específica i la minimització de les dades necessàries per fer-ho.

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, al moment del registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per aquest registre i accés a l’espai personal de l’Usuari. En el cas que aquest decideixi adquirir un dels productes o serveis de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR recollirà i tractarà les dades necessàries i imprescindibles per gestionar el procés de compra.  L’Usuari coneix i accepta que en deixar d’emplenar certes dades de caràcter personal impedirà a GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat del caràcter opcional de la recollida d’alguns de les dades per a la prestació dels serveis de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.

IV – Període de conservació de les dades personals

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR conservarà les dades dels seus socis mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a aquesta, es conservaran les dades amb finalitats estadístiques i històriques del GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, mentre l’Usuari no retiri el consentiment exercint els seus drets.  Per a qualsevol altre tipus d’usuaris,  les dades es mantindran igualment durant el període que la relació es mantingui amb el GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, (excepte, en tots dos casos, que el tractament estigui basat en el consentiment de l’Usuari i aquest ho revoqués. En aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació). Per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

V – Accés a les Dades Personals

Una òptima prestació del servei que GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres, tercers prestadors de serveis de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament. Tots els prestadors de serveis que actuen com a encarregats del tractament en GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu o estan inclosos en la llista de països amb què ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l’espanyol i al requerit en la normativa RGPD. En cas que en alguna ocasió existís alguna transferència de dades a països fora d’aquest entorn, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR garanteix que solament es realitzarien mitjançant l’autorització de l’Autoritat de Control Espanyola (Agencia Protecció de Dades), en les clàusules models tipus aprovades per la Comissió o si escau, en l’Escut de Privadesa (Privacy Shield pels EUA). Per obtenir més informació sobre les anteriors garanties o al fet que s’hagin prestat, pot posar-se en contacte amb GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR dirigint la teva petició a l’adreça postal Hotel d’Entitats. Rial de Mas d’en Figuerola, 2 08360 Canet de Mar  o bé a través de correu electrònic info@somgec.cat

A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d’un servei al responsable del tractament, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, pot cedir les dades personals de l’Usuari, als col·laboradors autoritzats de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, tal com s’ha esmentat a el apartat II, sempre que per això hagi sol·licitat el consentiment a l’Usuari i aquest l’hagi atorgat.

A més de l’anterior, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

VI – Drets dels usuaris i exercici dels drets

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR informa a l’Usuari sobre la possibilitat que te d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació (ARCO-POL) del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits pel GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça:  Hotel d’Entitats. Rial de Mas d’en Figuerola, 2 08360 Canet de Mar  o bé al  correu electrònic info@somgec.cat

Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l’assumpte la referencia “Protecció de dades GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic protecciodades@cec.cat .

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment mitjançant el procediment descrit anteriorment, sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior previ a la retirada del mateix. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

VII – Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar, a qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, amb la simple notificació al GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR informant-lo que no  desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior o bé punxar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

VIII – Edat per al tractament de les dades personals

La web de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR es dirigeix a persones de totes les edats. En conseqüència aquesta Política de Privadesa està dirigida a qualsevol persona que accedeixi al website, sense limitacions per edat. No obstant, per aquells tractaments que es demani a  l’Usuari consentiment segons s’ha indicat anteriorment, aquest només serà vàlid a partir dels 13 anys, sent necessari consentiment dels pares o tutors legals en els casos inferiors a aquest límit.

En conseqüència,  l’ús dels serveis disponibles en aquest website per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol acte realitzat pels menors al seu càrrec. Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet per aquests menors.

IX – Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat implantades.

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per la normativa legal aplicable.

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte:  l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades,  els riscos i al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, d’acord amb l’establert per la normativa aplicable.

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR entitat preocupada per la privadesa, amb la intenció de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privadesa i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals, realitzant periòdicament l’anàlisi de risc i l’avaluació d’impacte de tals tractaments de dades personals.

X – Ús de “cookies” i del fitxer d’Activitat

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, o, per compte d’aquest, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del website. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari en el website. Les cookies utilitzades per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR es detallen a la taula al final d’aquest punt. Al website, es demana l’acceptació de les cookies prèviament seguint la normativa legal i quan l’usuari permeti la seva recepció, acceptant l’ús de les cookies, podrà conèixer el servidor que les utilitza, i per gestionar-les haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.  Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, o del tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades al website.  L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. La web del  GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, o el tercer que actuï en el seu nom, son del tipus :

 • Tècniques, per a la correcta navegació al website.
 • De personalització, per permetre adaptar característiques personals a la navegació (p.e. idioma)
 • D’anàlisi, per permetre seguiment de l’ús i finalitats estadístiques del website.
 • Publicitàries per incloure espais de publicitat a la web
 • Publicitat de comportament. Per incloure publicitat segons els hàbits de navegació de l’usuari.

Les cookies de sessió es una tipus de cookie que es fa servir mentre s’està navegant i les cookies persistents, són les que s’emmagatzemen al terminal per prestar el servei sol·licitat.

Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir informació estadística o d’ús fraudulent que pugui ser objecte d’evidència del mal ús de la plataforma i en cap cas per a la creació de perfils o costums d’ús que puguin definir un comportament de l’usuari, així com tampoc l’anàlisi posterior.

Segons es disposa a l’article 22.2 de la Llei 34/2002 sobre els Serveis de la Societat de la Informació el GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR informa de les cookies que fem servir al nostre website:

Tipus de cookies

Cookies pròpiesCookies de tercersCookies de sessióCookies persistents
FINALIDADCookies tècniquesxx
Cookies de personalitzacióx

Cookies de anàlisix

Cookies publicitàriesx

Cookies de publicitat comportamentx

Igualment, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, informa a l’Usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador, per que l’informi de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja,  d’evitar que siguin instal·lades al seu disc dur.

A continuació oferim els enllaços dels navegadors més habituals, mitjançant els quals podrà dur a terme aquesta configuració:

XI – Responsabilitats

Els continguts de les pàgines web als quals els usuaris accedeixen a través del servei de cercador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris interessats en els mateixos, sense que aquest accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris visitants i GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR. En cas de discrepàncies entre el que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no són controlades per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, per la qual cosa en cap cas GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR es fa responsable d’aquestes. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o bé pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar. Al moment en el qual GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR tingués coneixement que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats en el WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procedirà a la seva retirada, comunicant tals fets a l’Autoritat de Control corresponent. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i ús per part de tercers col·laboradors de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris al website. En qualsevol cas GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del website, ni siguin gestionats per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR; encara que apareixen en el website en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, repetint l en contra per la responsabilitat reclamada contra l’encarregat del tractament responsable que correspongui.

Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no es fa responsable de l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervincles inclosos en el website. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s’emetin, publiquin o distribueixin directa i indirectament a través d’aquest website.

Qualsevol website enllaçat, al que s’accedeixi a través de la web del GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, be sigui per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina web enllaçada, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del website, sent exclusiva la responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi, així com de l’ús fraudulent per part de tercers de les dades que l’usuari ens ha facilitat per a un ús lleial i adequat de la informació. Els usuaris es comprometen a utilitzar la web i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la web, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.


GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la indisponiblitat i/o discontinuïtat tècnica del funcionament de la web. En qualsevol cas, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.


Així mateix, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en la pàgina web a través d’aquestes dades.

Exempció de responsabilitat en les Promocions de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR o de Tercers incloses en el WEBSITE:

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR exclou qualsevol tipus de responsabilitat per a la manca de disponibilitat de la promoció, degut a problemes de caràcter tècnic no imputables al website o al “Tercer” organitzador de la mateixa. Igualment, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en la pàgina web, especialment en aquells casos en els quals el procés de compra o contractació es realitza directament en la pàgina web del tercer i encara que apareguin distintius o un “frame” amb els elements gràfics de la web del GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR (Branding).

Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:

Els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website, així com de la resta d’informació personal facilitada de qualsevol tipus que hagi estat facilitada i hagi donat el seu consentiment explícit. Aquesta identificació es composa del codi secret o clau i del nom de l’usuari. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website que els requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa del mal ús pels usuaris, la seva pèrdua o oblit, i el seu ús indegut per tercers no autoritzats.

Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR inclou en la seva web, una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (d’ara endavant referits de forma genèrica com, CONTINGUTS). GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR proveeix als seus usuaris a través de la seva pàgina web, múltiples serveis, (d’ara endavant, SERVEIS).Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, estenent-se als futurs tot el que es disposa en aquest apartat.

Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del cercador del WEBSITE: PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE 

Els texts (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR que ostenta tots els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers. En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu website, excepte acords expressos amb tercers. Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del website amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, o a la seva impressió sobre paper per a ús privat. Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR i si escau de tercers col·laboradors. L’incompliment de l’anterior facultarà a GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

– La presentació d’una pàgina del website en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, mitjançant la tècnica denominada “framing” a menys que compti amb l’exprés consentiment per escrit de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.

– La inserció d’una imatge que hagi estat o estigui sent difosa en el website, en una pàgina o base de dades, que no pertanyi al GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, mitjançant la tècnica denominada “in line linking”,  sempre que  això no compti amb l’expressa autorització de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR.

– L’extracció i ús d’elements del website causant, o no, qualsevol perjudici al GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, conforme a les disposicions del Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades. GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits a l’home Page  d’aquest website o a qualsevol altra pàgina interna, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix. Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR o si escau a tercers col·laboradors. Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en la pàgina web pertanyen al GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR o bé es disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre aquestes i es troben protegits per la legislació.

XII – Enllaços a altres webs

La pàgina web de GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR. Per aquesta raó, GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR no garanteix, ni pot garantir, així com tampoc fer-se responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau,  abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens a GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR, tingues en compte que el teu compliment en matèria de protecció de dades pot ser diferent del nostre.

XIII – Modificació de la Política de Privadesa

GRUP EXCURSIONISTA DE CANET DE MAR podrà modificar aquesta Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. En clicar en el botó Acceptar, acceptes l´ús l´aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per a aquests propòsits.      Més informació
Privacidad